மரபியல் அல்லது பிறப்புரிமையியல்:

மரபியல் அல்லது பிறப்புரிமையியல் (Genetics) என்பது உயிரினங்களின் பண்புகளை மரபணுக்கள் (Genes) மூலம் தலைமுறைகளுக்கு இடையே கடத்தப்படும் விதத்தைப் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். நமது உயரம், கண் நிறம், ரத்த வகை போன்ற பல பண்புகள் மரபணுக்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

மரபணுக்கள் நம் உடலின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் உள்ள நிறப்புரிகளில் (Chromosomes) அமைந்துள்ளன. நிறப்புரிகள் நீண்ட, நூல் போன்ற கட்டமைப்புகள் ஆகும், அவை டி.என்.ஏ (DNA) என்ற மூலக்கூறால் ஆனவை. டி.என்.ஏ நமது மரபணு குறியீட்டை (Genetic code) கொண்டுள்ளது, இது நம் உடல்கள் எவ்வாறு வளர்ந்து செயல்படுகின்றன என்பதற்கான அறிவுறுத்தல்களைக் கொண்டுள்ளது.

Opens in a new windowen.wikipedia.org

DNA molecule structure

மரபியல் பல துணைப் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை ஒவ்வொன்றும் மரபணுக்களின் வெவ்வேறு அம்சங்களை ஆய்வு செய்கின்றன. சில முக்கிய துணைப் பிரிவுகள்:

  • மரபணு சீரமைப்பு (Molecular genetics): டி.என்.ஏ மற்றும் மரபணுக்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்கிறது.
  • மரபியல் மாறுபாடு (Genetic variation): தனிநபர்களுக்கிடையேயான மரபணு வேறுபாடுகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை ஆய்வு செய்கிறது.
  • பரம்பரை மரபியல் (Heredity): மரபணுக்கள் தலைமுறைகளுக்கு இடையே எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றன என்பதை ஆய்வு செய்கிறது.
  • மரபணுப் பிறழ்ச்சிகள் (Genetic disorders): மரபணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மரபணு நோய்களுக்கு எவ்வாறு வழிவகுக்கும் என்பதை ஆய்வு செய்கிறது.
  • மரபணு பொறியியல் (Genetic engineering): மரபணுக்களை மாற்றியமைத்து புதிய பண்புகளை உருவாக்குவது.

மரபியல் மருத்துவம், விவசாயம், உயிரி தொழில்நுட்பம் மற்றும் பல துறைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மரபணு நோய்களுக்கான சிகிச்சைகள், மரபணு ரீதியாக மாற்றப்பட்ட பயிர்கள், மற்றும் புதிய மருந்துகளின் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு மரபியல் ஆராய்ச்சி இன்றியமையாதது.

Check Also

Shield Your Gmail: Protect Your Account with Google Authenticator

உங்கள் ஜிமெயில் கணக்கை ஹேக்கர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவது எப்படி?

இணையத்தின் இருண்ட பக்கத்தில் எப்போதும் பதுங்கியிருக்கும் ஹேக்கர்கள் உங்கள் ஜிமெயில் கணக்கை குறிவைக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole